Általános szerződési feltételek

1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Ulicska Tamás e.v. (a továbbiakban: Szolgáltató) alábbiakban közölt Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a Szolgáltatási Szerződést kötő felek (továbbiakban: Felek) jogait és kötelezettségeit, a nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános feltételeket. Az oldal használatával a Megrendelő az ÁSZF rendelkezéseit elfogadja. Az oldalon meghatározott összegek nettó árak, az ÁFA összegét nem tartalmazzák. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételt követő 30. napon lépnek hatályba minden további értesítés nélkül. A változások közzététele a szolgáltató honlapján megjelenített hírüzenet, illetve a megrendelőnek egyidejűleg küldött e-mail útján történik.
Jelen ÁSZF hatályos: 2018. április 4. napjától.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ELÉRHETŐSÉGEI:

 • Ulicska Tamás e.v.
 • 9915 Katafa, Kossuth út 50.
 • Bankszámlaszám: 72100275-10001648 (Nyugat Takarékszövetkezet)
 • Nyilvántartási szám: 39980131
 • Adószám: 66851848-1-38
 • A Szolgáltató elérhetősége:
 • +36 (20) 951-0808 (munkanapokon 10:00 – 16:00 óra között)
 • Általános kérdések, online segítségnyújtás: [email protected]

BANKKÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ FIZETÉS KEZELŐCÉGE

 • A Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.);
 • nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;
 • cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552;
 • adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192;
 • tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013,
 • elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

2. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA, AZ ÁSZF HATÁLYA

2.1.

Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő részére az oldalon a fizetéskor kiválasztott szolgáltatást nyújtja, melyért Megrendelő a Szolgáltató által kibocsátott díjszabásban foglalt díjat köteles fizetni.

2.2.

Jelen ÁSZF kiterjed a Szolgáltató minden internetes szolgáltatására. Az ÁSZF szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek alapvető jogait és kötelezettségeit. A Megrendelő által ténylegesen megrendelt szolgáltatásokat, a Szolgáltató által felszámított díjakat, és a Megrendelő által választott díjcsomagot Felek a Megrendelőlap alapján határozzák meg.</

>

3. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1.

Szolgáltató kötelezettsége, hogy a megrendelt szolgáltatást a Megrendelő részére jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően biztosítsa.

3.2.

A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatást a Szerződés hatályba lépésétől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek ezen határidő alól azon harmadik fél által nyújtott, illetve harmadik fél engedélyezése következtében elérhetővé váló szolgáltatások, melyeket a szolgáltató közvetít a megrendelő felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik/engedélyező fél hatáskörébe tartozik / tevékenységétől függ, illetőleg ez esetben Szolgáltató kötelezettsége a harmadik fél engedélyének megadásától számítottan lép életbe.

3.3.

Szolgáltató kötelezettsége, hogy a szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati tanácsadást a legjobb tudása szerint, ingyenesen, minden szerződött Megrendelőnek biztosítsa.

3.4.

Szolgáltató a Megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, előírásoknak megfelelően kezelheti.

3.5.

A szolgáltató köteles minden tőle elvárható, ésszerű erőfeszítést megtenni a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, közvetett vagy közvetlen kárért, amelyeket a szolgáltatások meghibásodása vagy egyéb elégtelensége, vagy Megrendelő magatartása okozott.

3.6.

Amennyiben a Megrendelő tevékenysége Szolgáltató többi ügyfelének rendeltetésszerű tevékenységét akadályozza, vagy veszélyezteti a szolgáltató – egyéb szerződésből fakadó joga fenntartása mellett – jogosult a Megrendelő felé nyújtott szolgáltatás külön felhívás nélküli korlátozására. A korlátozás tényéről azzal egyidejűleg a Megrendelőt e-mailben vagy telefonon értesíteni köteles.

3.7.

A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat a Megrendelő felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik. A szolgáltatásra a Megrendelő az online Előfizetés menüpontban található webáruházban fizethet elő. Az első számlát a Szolgáltató a Megrendelő teljesített fizetését követően állítja ki.

3.8.

A Szolgáltató jogosult a megrendelő adatait saját nyilvántartásában szerepeltetni, azokat harmadik félnek a megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez ez alól a hatályos jogszabályokban foglalt adatszolgáltatási kötelezettség.

3.9.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást karbantartási és fejlesztési célzattal, annak feltétlenül szükséges időtartamára felfüggessze, amennyiben erről Megrendelőt legalább 7 nappal megelőzően tájékoztatta. A karbantartás idején változatlan díjfizetési kötelezettség mellett a szolgáltatás szünetel, azonban Szolgáltató vállalja, hogy a szükséges munkákat a lehető leggyorsabban, a legkevésbé látogatott időpontokban végzi el.

3.10.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Megrendelő az alábbi előírásokat megszegi:

  • – Tiltott minden, a szolgáltatás blokkolását célzó támadás, az azonosítási illetve biztonsági intézkedések megsértésére irányuló kísérlet, illetve egyéb ügyfél-azonosítóhoz, számítógéphez vagy hálózathoz történő illetéktelen hozzáférési kísérlet;
  • – Tiltott a címinformáció hamisítása vagy e-mail fejléc egyéb módon történő módosítása a feladó vagy a címzett személyazonosságának elrejtésére.
  • – Tilos olyan hibás- programkód futtatása, amely biztonsági hibái révén alkalmas illetéktelenek számára külső programkód futtatására, vagy a szerver erőforrásaihoz való illetéktelen hozzáférésre.
  • – Általában tilos az Internet Etikai Kódexének megsértése.

4. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1.

Megrendelő jogosult a szolgáltatást rendeltetésének megfelelően – az itt megjelölt megkötések figyelembevételével – szabadon használni, az ahhoz szükséges technikai segítséget igénybe venni. Megrendelő jogosult továbbá adatainak felhasználásáról felvilágosítást kérni, amely tájékoztatást Szolgáltató köteles az Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően megadni.

4.2.

Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatásoknak megfelelő, Szolgáltató által kiszámlázott díjat esedékességkor megfizetni, a Szolgáltató bankszámlaszámára történő átutalással, vagy postai csekken.

4.3.

Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltatást törvényes célokra és módokon az Internet Etikai Kódexének figyelembevételével használja. Megrendelő vállalja, hogy nem használja a szolgáltatást állam-, szolgálati-, üzleti- és magántitoknak minősülő, szerzői jogi vagy egyéb védelemben részesülő adatokkal vagy bűncselekménnyel kapcsolatosan (a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályokba ütköző módon.

4.4.

Szolgáltató kizárja felelősségét harmadik személyekkel szemben is a 3.10. és 4.3. pontban foglaltak megsértése esetére, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja kontrollt gyakorolni. Szolgáltató az általa észlelt jelen ÁSZF-be ütköző cselekményekből kifolyólag a szolgáltatást korlátozhatja, illetve felfüggesztheti, a rendelkezések súlyos vagy ismételt megszegése esetében a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

4.5.

Ezen ÁSZF 3.10., és 4.3. pontjaiba foglalt, Megrendelő érdekkörébe eső illetve általa elkövetett vagyoni vagy nem vagyoni károkozásért a szolgáltatót kizárja a felelősségét.

4.6.

Szolgáltató jogosult külön felszólítás nélkül azonnal felfüggeszteni a szolgáltatást és a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Megrendelő magatartása különösen a 3.10. és 4.3. pontokba ütközik.

4.7.

Megrendelő köteles az adataiban beállt változást, 15 munkanapon belül a Szolgáltatóval írásban közölni, az ennek elmulasztásából eredő károkért teljes körű felelősség terheli.

4.8.

Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat, jelszavait titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért felel, amennyiben elmulasztotta az ezek titokban tartása érdekében szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni.

4.9.

Ha Megrendelő a szerződésből eredő jogainak gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató ebben az esetben jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint a Megrendelő által kifizetett díj megtartására az okozott kár összegével arányosan.

5. A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA

5.1.

A Szerződés határozatlan vagy határozott időtartamra jön létre.

5.2.

Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a Szerződést megszegi.

5.3.

A határozatlan idejű Szerződést bármelyik fél rendes felmondással 30 napos felmondási idő mellett megszüntetheti. A határozatlan idejű Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól. A határozott idejű Szerződés csak közös megegyezéssel, vagy szerződésszegés esetén a 5.2. pont szerint szüntethető meg.

5.4.

Szolgáltató jogosult a szolgáltatásainak tartalmát és díját egyoldalúan módosítani, erről honlapján közzétett hírben, valamint a megrendelő részére küldött email üzenetben Megrendelőt tájékoztatni köteles.

5.5.

Szerződő felek a közöttük egyedi feltételekkel létrejött Szerződést kizárólag az abban foglaltak szerint, kölcsönös akarattal módosíthatják. A módosítás elfogadásáról egymás részére küldött e-mail üzenettel értesíthetik egymást joghatályosan. Szóbeli módosítás esetén a díjra vonatkozó változások érvényesek, amennyiben a Szolgáltató első eltérő díjszabású számláját Megrendelő teljesíti (ráutaló magatartás). A számla nem teljesítése estén eltérő rendelkezések hiányában a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást korlátozni.

5.6.

Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

6. VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1.

Szolgáltató és Megrendelő kölcsönösen kijelentik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy szerződéses kapcsolatba lépjenek, és az ebből fakadó kötelezettségeiket teljesítsék.

6.2.

A Szolgáltatási Szerződésben meghatározott összegek nettó árak, az ÁFA összegét nem tartalmazzák.

6.3.

Egyik fél sem felel azon esetekben, amikor a szerződés teljesítését mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) akadályozzák. Ilyen körülmények különösen: háborús és terrorcselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, földrengés, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a törvény alapján feljogosított szervek által tett intézkedés. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól ezen események sem jelentenek mentességet.

6.4.

Az értesítés hivatalos módja az e-mail. A Szolgáltató minden közleményét, értesítését e-mailben küldi a Megrendelőnek. Amennyiben Megrendelő e-mail címe megváltozik, köteles erről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. A Szolgáltató nem terheli felelősség a Megrendelő elérhetetlensége esetén bekövetkező károkért.

6.5.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

6.6.

Felek bármely, jelen szerződés létrejöttével, fennállásával, megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatosan keletkező vitájuk esetére vállalják, hogy azt elsődlegesen megkísérlik egymással peren kívüli úton rendezni, ennek eredménytelensége esetére pedig alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező Bíróság illetékességének.

A dokumentum pdf formátumban: kattints ide!

Körmend, 2018. április 4.